កីឡដ្ឋានវេស្ទើន ផ្តល់ជូនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

ពហុកីឡាដ្ឋាន Western Phnom Penh FC អតិថិជនអាចរកនិងប្រើប្រាស់បាន ហើយយើងនឹង ផ្តល់គុណតម្លៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់សេវាបម្រើអតិថិជន ដែលមានបំណងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា - បដា បដាខ្នាតតូច បដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ រឺផ្ទាំងសន្និសិទ្ធផ្សេងៗ និងវេបសាយ ជាដើម។
សម្រាបអ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 081 639 996/012 282 018 ឬតាមរយះ អ៊ីម៉ែល western.phnom penh@gmail.com

យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ឬបង្កើតនូវព្រឹត្តិការណ៍ ឬសកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់លោកដល់សាធារណះជនបានស្គាល់។


Copyright © 2015 Western Phnom Penh Football Club | Designed By PING IT GROUP