ក្រុមយុវជនថ្នាល់ វេស្ទើនភ្នំពេញ និងចាប់ផ្តើមនៅដើមខែសីហា ២០១៥

យើងមានទទួលសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចាប់ពីអាយុ 6-9, 9-12, និង 12 16 ឆ្នាំ. ដែលសិស្សអាចជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងសាលាតែប៉ុណ្ណោះកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងឬចូលរួមថ្នាក់សាលាបាល់ទាត់និងភាសាអង់គ្លេរបស់យើង។
ថ្នាក់នឹងរត់ពីថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹកម៉ោង 9 ព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀល - ម៉ោង 6 ល្ងាច។ ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍អាចប្រើបានពី -11am ម៉ោង 7 ព្រឹក។
អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្រុម ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង សូមទាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 081 639 996/012 282 018 ឬអ៊ីម៉ែល western.phnom penh@gmail.com ឬ info@westernsportforall.com

 

 

 

Copyright © 2015 Western Phnom Penh Football Club | Designed By PING IT GROUP