បេសកកម្មរបស់យើង

-  ក្លឹបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2010 ក្រោមការសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន
-  ម្ចាស់ក្លឹបឯកឧត្តមលោកតែលោក Laurent គឺជាសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើននៅកម្ពុជា
-  ក្លឹបនេះគឺជាក្រុមដំបូងដែលបានសហការ និងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Sparta ទីក្រុង Rotterdam អាស៊ីបច្ចេកទេស
-  ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្លិបនេះបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រុមទៅជា  "លោកខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញក្លឹបបាល់ទាត់"

Copyright © 2015 Western Phnom Penh Football Club | Designed By PING IT GROUP